STATUT

Statut

Człuchowskiego

Towarzystwa polsko - francuskiego

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Człuchów.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

 1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów: Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.

 1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Dowodem przynależności do Stowarzyszenia jest legitymacja, której wzór i zasady użytkowania określa regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia.

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II Cele i środki działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz:

a)      poznawania i propagowania w społeczeństwie polskim, a w szczególności w społeczeństwie lokalnym, kultury, historii, nauki, geografii, osiągnięć społeczno-gospodarczych i życia społeczeństwa Francji,

b)      tworzenia warunków członkom Stowarzyszenia oraz społeczności lokalnej do poznawania polskiej kultury, historii, nauki, geografii, osiągnięć społeczno-gospodarczych oraz walorów turystycznych Polski,

c)      propagowania w społeczeństwie francuskim, kultury, historii, nauki, geografii, osiągnięć społeczno-gospodarczych i życia społeczeństwa Polski,

d)     tworzenia warunków do nawiązywania i rozwijania kontaktów partnerskich i przyjacielskich między narodem Polski i Francji.

 1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

a)      inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, oświatowych, turystycznych, sportowych i innych służących realizacji celów,

b)      współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, organami państwowymi, samorządowymi, mediami, innymi instytucjami i osobami w realizacji celów,

c)      inicjowanie, organizowanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami, instytucjami i środowiskami we Francji zainteresowanymi Polską oraz udzielanie pomocy w szerzeniu wiedzy o Polsce i poznawaniu Polski,

d)     propagowanie i prowadzenie bezpłatnej nauki języka francuskiego dla członków i sympatyków Stowarzyszenia,

e)      popularyzowanie języka polskiego w zainteresowanych środowiskach francuskich,

f)       organizowanie wymiany partnerskiej rodzin polskich i francuskich oraz  spotkań przedstawicieli organizacji i instytucji zainteresowanych współpracą w obszarze objętym celami Stowarzyszenia,

g)      działanie na rzecz społeczności lokalnej w obszarze objętym celami Stowarzyszenia.

 

Rozdział III Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski zainteresowany działalnością Stowarzyszenia, który

a)      złoży pisemną deklarację członkowską,

b)      uzyska akceptację Zarządu Stowarzyszenia wyrażoną uchwałą, podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel innego państwa niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełnia warunki wymienione w punkcie 14 niniejszego statutu.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać małoletni w wieku 16-18 lat spełniający warunki określone w pkt.14 statutu, bez prawa pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 1. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 1. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą na wniosek Zarządu Stowarzyszenia albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

 1. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 1. Członkowie honorowi i zwyczajni mają prawo:

a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)      udziału w zebraniach, oraz wszelkich formach działań organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)     zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)      uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

c)przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz regulaminów,

d)     regularnego opłacania składek.

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)   pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,

b)      wykluczenia przez Zarząd:

·         z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

·         z powodu zaprzestania płacenia składek przez okres jednego roku,

·         ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

c)   utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)   śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia mu stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 1. Kadencja władz:

a)      kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa pięć lat,

b)     członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji,

c)   w razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie- bez względu na liczbę obecnych. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo – wyborcze. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.

Jest zwoływane przez Zarząd:

a)      z jego własnej inicjatywy,

b)      na żądanie członków Komisji Rewizyjnej

c)      na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)      uchwalanie zmian statutu,

c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)       uchwalanie budżetu,

g)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l)        podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, w sprawach nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 1. Zarząd składa się z 7 do 11 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza zarządu i członków zarządu. Prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków na pierwszym swoim posiedzeniu.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 1. Do kompetencji Zarządu należą:

a)      realizacja celów Stowarzyszenia,

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)     sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h)      przyjmowanie i skreślanie członków.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)kontrolowanie działalności Zarządu,

b)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c)występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d)     składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział V Majątek i gospodarka finansowa

44.      Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a)      składki członkowskie,

b)      darowizny, zapisy i spadki, dochody z majątku Stowarzyszenia i środki pochodzące z ofiarności publicznej,

c)      dotacje, subwencje, udziały, lokaty otrzymane na realizację zadań statutowych.

45.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

46.      Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

47.      Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału na jego członków.

48.      Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

49.      Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI Postanowienia końcowe

50.  Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

51.  Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

52.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.